ست اداری

به مجموعه ای از اوراق یا کاغذهایی که در امور اداری و پرسنلی یک کمپانی یا سازمان جهت فعالیت های رسمی یا غیر رسمی، استفاده می گردد، اوراق اداری می گویند. از آنجا که به دلیل زیبایی شناختی و هماهنگی هر بیشتر آن سازمان یا برند، بهتراست این اوراق به یکدیگر شبیه و متناسب با هم طراحی و چاپ گردند، بهمین دلیل به آنها اصطلاحا "ست اوراق اداری یا ست اداری" گفته می شود. ست اوراق اداری معمولا شامل :


سربرگ یا letter head (استفاده آن بیشتر برای مکاتبه و نگارش نامه های اداری و رسمی)

کارت ویزیت یا business card (برای معرفی شغل و ارائه راه های تماس با کمپانی یا سازمان مربوطه است)

پاکت نامه یا envelope (برای ارسال مکاتبات یا رد و بدل کردن قراردادها و نامه های اداری و ... است)