لمینت مات

کارت ویزیت های مات اثری از جلای رنگ ها در آن دیده نمی شود و برای کارت هایی که زمینه سفید دارند گزینه مناسبی هستند. در رنگ هایی مثل مشکی یا سورمه ای تیره رنگ را بور تر از مانیتور نمایش می دهند. برای کارت هایی که به صورت بور طراحی می شوند مثل نوک مدادی مایل به طوسی گزینه مناسبی هستند.اثر انگشت در آنها دیده نمی شود و کار زیباتر جلوه می کند.